Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm Cháy, Nổ bắt buộc

chayno1

Giới thiệu                                                                                        

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là loại hình bảo hiểm cho các rủi ro cháy, nổ tuân thủ theo quy định của thông tư 220TT/2010/ BTC  ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010 quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Tham khảo thông tư 220TT/2010/ BTC : TẠI ĐÂY

Đối tượng được bảo hiểm
  • Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo
  • Máy móc thiết bị
  • Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác
Khách hàng Các chủ doanh nghiệp có cơ sở nguy hiểm về cháy nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và khoản 7 điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP
Phạm vi bảo hiểm  

Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm và gây ra bởi  cháy, sét đánh, nổ theo quy định trong Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro sau gây ra:

  • Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.
  • Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh


Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?