Sản phẩm

Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là loại hình bảo hiểm cho các rủi ro cháy, nổ tuân thủ theo quy định của thông tư 220TT/2010/ BTC ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010 quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc…

Bảo hiểm Cháy, Nổ bắt buộc

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt là loại hình bảo hiểm định danh, bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên, bất ngờ, không lường trước được gây ra bởi rủi ro cháy, nổ và các rủi ro được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm…

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm và gây ra bởi những nguyên nhân không bị loại trừ theo quy tắc Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản…

Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm nhà tư nhân là loại hình bảo hiểm mà PJICO sẽ bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại đối với tòa nhà, ngôi nhà và tài sản bên trong phát sinh do những rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm trong quy tắc của PJICO…

Bảo hiểm Mọi rủi ro nhà tư nhân

Bảo hiểm cho những mất mát về lợi nhuận gộp do sự giảm sút về doanh thu hoặc gia tăng về chi phí kinh doanh, gây ra do việc gián đoạn hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm ở phần thiệt hại vật chất gây ra…

Bảo hiểm Gián đoạn Kinh doanh


Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?